Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju

Majda Gominšek, Breda Koren, mag. Aleksandra Heinzer

Namen seminarja

Posamenzna področja računovodenja so razdeljena v 8 modulov. Vsak modul ima zastavljen cilj in kompentece, ki jih bodo udeleženci izobraževanja z aktivno udeležbo na modulu pridobili. Vsako področje je obdelano praktično in sistematično, obrazložitev je prikazana na primerih in situacijah v praksi. Zaželjena so vaša vprašanja in dileme. Po končanem izobraževanju bo imel udeleženec pregled nad vsemi dejavnosti računovodje v javnem sektorju, napotke za delo na področju računovodenja, davčnega obračuna, izkazov, planirana, poročanja, računovodskega in pravnega vidika obračuna plač, posebno mesto namenjamo obračunu in poročanju DDV v javnem sektorju.

Iz programa seminarja

1. MODUL: Zakonska podlaga in temelji računovodenja v javnem sektorju

Predavateljica:   Majda Gominšek

Termin:  14. 9.  2021 (8.00 - 10.30)

V modulu bodo zajeti:

 • zakonska podlaga, ki jo moramo upoštevati pri vodenju računovodstva v javnem sektorju,
 • pomen računovodstva ter katere so razlike pri vodenju računovodstva v javnem sektorju, od gospodarstva,
 • osnovni pojmi, s katerimi se srečujemo v računovodstvu javnega sektorja
 • vrste proračunskih uporabnikov in njihove razlike

2. MODUL: Obračunavanje plač – delovnopravni vidik

Predavateljica: Breda Koren
Termin:  16. 9. 202 (8.00 – 10.30)

Delovno pravo za računovodje v javnem sektorju. Pomembno za pravilen obračun

plač zaposlenih v javnem sektorju – posredni uporabniki javnih sredstev.

 • določitev plače, sprememba plače-pogodba o zaposlitvi,
 • dodatki, delovna uspešnost,
 • napredovanje v plačne razrede in nazive,
 • sprememba delovnega mesta, pridobitev naziva,
 • sprememba delodajalca.

3. MODUL – Obračunavanje plač – računovodski vidik

Predavateljica: Majda Gominšek
Termin: 21. 9. .2021 med (8.00 - 10.30)
V modulu bodo zajeti:
 • prikaz posameznih obračunov: plač, AH, podjemne pogodbe, sejnine, določitev višin povračil v skladu s predpisi (ZUJF, kolektivne pogodbe),
 • izkazovanje stroškov v poslovnih knjigah tako, da je iz evidenc in na podlagi sodil mogoče ugotoviti stroške za posamezne dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti,
 • razporejena je po načelu naravne vrste stroškov: materiala, storitev, stroškov dela, amortizacije in drugih stroškov,
 • praktični primeri knjiženj posameznih stroškov po vrstah.

4. MODUL: Izkazovanje opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Predavateljica:Majda Gominšek
Termin: 23. 9. 2021  (8.00 - 10.30)

V modulu bodo zajeti:

 • zakonska podlaga,
 • posebnosti knjiženja pri posrednih proračunskih uporabnikih,
 • izkazovanje v poslovnih knjigah,
 • opredelitev OOS in neop. OS,
 • evidence – poslovne knjige, knjigovodske listine in davčne evidence,
 • izkazovanje,
 • pravila vrednotenja,
 • amortizacija in pokrivanje stroškov amortizacije,
 • obveznosti do virov sredstev,
 • praktični primeri v zvezi s pridobitvijo sredstev ter po virih financiranja.

5. MODUL: Knjiženje drugih stroškov, izkazovanje prihodkov in odhodkov

Predavateljica:Majda Gominšek
Termin: 28. 9. 2021  (8.00 – 10.30)

V modulu bodo zajeti:

 • posebnosti knjiženja pri posrednih proračunskih uporabnikih,
 • izkazovanje odhodkov in prihodkov v poslovnih knjigah – posebnosti skupine 46 in 76,
 • izkazovanje prihodkov po denarnem toku in datumu nastanka poslovnega dogodka,
 • praktični primeri knjiženj prihodkov,
 • ugotovitev rezultata – knjiženje,
 • za kaj vse lahko porabimo presežek prihodkov nad odhodki,
 • kako pokrivamo presežek odhodkov nad prihodki

6. MODUL: Davčni obračun

Predavateljica:Majda Gominšek
Termin: 30. 9. 2021  (8.00 – 10.30)
 • sestava davčnega obračuna in njegove posebnosti za določene uporabnike EKN,
 • kakšne so razlike med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo ter tržno službo,
 • praktični primeri zaključnih knjiženj.

7. MODUL: Obračunavanje DDV v javnem sektorju

Predavateljica: Aleksandra Heinzer
Termin: 5. 10. 2021  (8.00 – 12.00)

V modulu bodo zajeti:

 • uporaba predpisov: gradivo kot pomoč pri reševanju vsakdanjih DDV problemov,
 • prepoznavanje transakcij: kaj je in kaj ni v sistemu DDV,
 • davčni zavezanci za namene DDV:
  • vrste davčnih zavezancev,
  • posebna ureditev za male davčne zavezance,
  • osebe javnega prava kot davčni zavezanci,
 • pomen ID številke za namene DDV,
 • razdelitev transakcij znotraj sistema DDV:
  • obdavčen promet,
  • oproščen promet (prave in neprave oprostitve),
 • dobava blaga:
  • nakup blaga v tujini,
 • dobava in nabava storitev:
  • določanje kraja opravljanja storitev,
  • izvajalci ali naročniki storitev so tujci,
 • stopnja DDV,
 • obdavčljivi dogodek, obveznost obračuna,
 • odbitek DDV:
  • nastanek in obseg pravice,
  • uveljavljanje pravice do odbitka,
  • omejitve odbitka DDV,
  • odbitni delež,
  • popravki odbitka DDV,
 • izdajanje in prejemanje računov,
 • transakcije z nepremičnine in DDV:
  • prodaje in nakupi,
  • oddajanje in najemanje,
 • naročanje dobav po 76.a členu ZDDV-1.

9. MODUL: preizkus znanja v pisni obliki za pridobitev certifikata »Preizkušeni poznavalec računovodenja  in obračuna plač v javnem sektorju«

Komu je namenjen

Certificirano izobraževanje je namenjeno računovodjem v javnem sektorju (posredni uporabniki javnih sredstev), strokovnim svetovalcem v javnem sektorju in revizorjem.

Reference

Zdravstveni dom Murska Sobota
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Vrtec Galjevica
Srednja elektro - računalniška šola Maribor
Moj računovodja računovodske storitve d.o.o.
R FAKTURA d.o.o.
DANIELI SYSTEC TECHNOLOGY d.o.o.
UNIJA računovodska hiša d.o.o.
Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje
Ipse, Majda Zalokar s.p.
Ratio d.o.o.
CZBO
Slovenska Akreditacija
MARINKA RIGLER, S.P.
Srednja šola za oblikovanje Maribor
Revidera d.o.o.
Občinska knjižnica Jesenice
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
Gimnazija Ledina
Srednja tehniška šola Koper
JSS MOK
Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Gozdarski Inštitut Slovenije
Center za pomoč na domu Maribor
ALTA konto d.o.o.
Pedagoški inštitut
Zdravstveni dom Zagorje
ZRS Bistra Ptuj
Vizija računovodstvo, d.d
OŠV ANKARAN
J.B. Jana Lavrič s.p.
Romana Dečko Grmek, s.p., revizijska
Osnovna šola Loče
REVIDICOM PLUS, d.o.o.
Osnovna šola Simona Kosa
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
Gornjesavski muzej Jesenice
Vrtec Tržič
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE

Predavatelj/ica

Majda Gominšek

finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni…

Več delavnic tega predavatelja

Breda Koren

univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je sekretarka v Sektorju za negospodarske dejavnosti v Službi Vlade Republike Slovenije, kjer pregleduje predpise s področja delovnega prava, trga dela in socialnih zadev z vidika skladnosti z ustavo in pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije. Pred tem je bila…

Več delavnic tega predavatelja

mag. Aleksandra Heinzer

je davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji. V tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer se je skozi dolgoletno delo specializirala za…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

14.9. – 5.10.2021

ONLINE

Majda Gominšek, Breda Koren, mag. Aleksandra Heinzer

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.