Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec računovodstva v skladu z MSRP

mag. Ingrid Zadel

Namen seminarja

Izobraževanje ponuja praktično in podrobno poznavanje ključnih mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), kako jih interpretirati in uporabiti v praksi.

Po zaključku izobraževanja bodo udeleženci usposobljeni:

• strokovno in konceptualno razumeti strukturo računovodskega poročanja po MSRP;

• praktično uporabiti določila MSRP pri obravnavi posamičnih postavk v računovodskih izkazih;

• prepoznati in uporabiti zahteve za razkritja k računovodskim izkazom po MSRP;

• praktično izdelati računovodske izkaze po MSRP in pripraviti računovodsko poročilo po MSRP.

˝

Iz programa seminarja

MODUL 1 Koncept računovodskega poročanja v skladu z MSRP

MODUL 2 Okvirna navodila MSRP

MODUL 3 MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov

MODUL 4 MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake

MODUL 5 MSRP 15 – Prihodki

MODUL 6 MRS 2 - Zaloge

MODUL 7 MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva

MODUL 8 MRS 20 - Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči

MODUL 9 MRS 23 - Stroški izposojanja

MODUL 10 MSRP 16 - Najemi

MODUL 11 MRS 38 – Neopredmetena dolgoročna sredstva

MODUL 12 MRS 40 – Naložbene nepremičnine

MODUL 13 MRS 36 - Oslabitev sredstev

MODUL 14 MRS 37 - Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva

MODUL 15 MRS 19 - Zaslužki zaposlencev

MODUL 16 MSRP 2 - Plačilo z delnicami

MODUL 17 MRS 12 – Davek iz dobička

MODUL 18 MRS 21 – Vplivi sprememb deviznih tečajev

MODUL 19 MSRP 9 - Finančni inštrumenti

MODUL 20 MSRP 5 - Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje

MODUL 21 MRS 10 - Dogodki po poročevalskem obdobju

MODUL 22 MRS 24 - Razkrivanje povezanih strank

MODUL 23 MRS 33 - Čisti dobiček na delnico

MODUL 24 MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje

MODUL 25 MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Preizkus znanja po dogovoru

Test, sestavljen iz dveh delov, od katerih vsak vsebuje tri vprašanja.

Oddelek A vsebuje praktične naloge, ki vključujejo priprave posameznih izsekov računovodskih izkazov podjetja;

Oddelek B vsebuje teoretična vprašanja iz vsakega modula.

Komu je namenjen

Vodjem finančno – računovodskih služb, vodjem računovodstva, strokovnim sodelavcem v računovodstvu, računovodjem in revizorjem

Potek seminarja

Niz 11 on-line delavnic poteka (torek in četrtek med 7.00 in 8.30. Delavnice potekajo v dneh:  3 - 19. 12. 2024 in 7. - 23. 1. 2025. 

 Udeležencem bo zagotovljen tudi posnetek vsake delavnice in cca 800 strani strokovnega gradiva v slovenskem jeziku. 

Udeleženci potrebujejo računalnik (zvočnik, mikrofon) in nameščen excel program za izvajanje vaj. 

Izobraževanje se zaključi s preizkusom znanja (opcijsko). Termin preizkusa znanja je naknadno dogovorjen v skupini. 

Predavatelj

mag. Ingrid Zadel

ima trideset let delovnih izkušenj na področju računovodstva, kontrolinga in notranje revizije. Njena področje dela so vodenje, načrtovanje, organiziranje in koordiniranje aktivnosti s področja računovodstva družbe in skupine, predlaganje računovodske in davčne politike, vzpostavljanje poslovnih procesov v družbi in na nivoju skupine in ustrezne…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

3.12. – 23.1.2025

ONLINE

mag. Ingrid Zadel

1300 Eur

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na +386 (0)40 716 896 ali po elektronski pošti na jana.ursiny@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.