Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec računovodskega upravljanja naložb, nepremičnin in drugih osnovnih sredstev

doc. dr. Lidija Robnik, mag. Boštjan J. Turk

Namen seminarja

Ciljem izobraževanja je poglobiti in utrditi znanje potrebno za upravljanje z nepremičninami kot je nakup, najem, vrednotenje, vzdrževanje, dodatno vlaganje, amortizacija, prodaja ali likvidacija nepremičnine. Poudarek je predvsem na ekonomskem, računovodskem in davčnem vidiku upravljanja z nepremičninami, obdelane bodo tudi pomembne področja stvarnega prava.

Iz programa seminarja

1. modul ˝Opredelitev, razvrščanje ter računovodska in davčna podlaga dolgoročnih sredstev˝

datum:  13. 10. 2021 (13.15 -15.45)

Iz vsebine: 

Razumevanje in razvrščanje neopredmetenih sredstev (NS), opredmetenih osnovnih sredstev (OOS) in naložbenih nepremičnin (NN) v skladu s SRS 2016, PSR 2016 in MSRP.
Pravilnik o računovodstvu in Pravilnik o letnem inventurnem popisu s poudarkom na vsebini NS, OOS in NN.
Opredelitev zemljišč, nepremičnin, opreme – z vidika računovodskega evidentiranja (stopnja amortizacije) ter davčne zakonodaje (olajšave ter morebitno njihovo vračanje).
Primeri knjiženj NS, OOS in NN

2. modul ˝Nabavna vrednost, vrednotenje, amortizacija˝

datum: 14. 10. 2021 (13.15 - 14.45)

Iz vsebine: 
Kalkulacija in sestavine nabave vrednosti NS, OOS in NN.
Izbira metod (nabavna vrednost, revalorizacije) in pomen vrednotenj NS, OOS in NN (oslabitve, okrepitve).
Amortizacija in metode amortiziranja (računovodski in davčni vidik).
Primeri knjiženj NS, OOS in NN.

3. modul ˝Vzdrževanje, vlaganje v OS in prodaja OS˝

datum: 15. 10. 2021 (13.15 - 15.45)

Investicijsko vzdrževanje ali naknadna vlaganja in nova amortizacija.
Lastna režija pri pridobivanju OOS in lastni razvoj.
Amortizacija od naknadnih vlaganj.
Prodaja NS, OOS in NN &#8211; računovodski in davčni vidik.<
Primeri knjiženj NS, OOS in NN.

4. modul ˝Invetura in najem OS˝

datum: 20. 10. 2021 (13.15 - 15.45)

Inventurne razlike; računovodski in davčni vidik.
Donacije in javni razpisi ; računovodski in davčni vidik.
Dana in prejeta NS, OOS in NN v najem (finančni in poslovni).
Sale and lease back; prodaja in povratni najem.
primeri knjiženj NS, OOS in NN.

Pomembna vsebina pogodbe o najemnini in izjava glede DDV ali DPN
Stavbna pravica, etažna lastnina, služnostna pravica, nujna pot.
OOS in NN evidentirane med zalogami &#8211; vrednotenje, prenos, prodaja, stroški.
Vrste davčnih olajšav (koriščenje, vračilo) in kaj so raziskave in razvoj.
Primeri knjiženj OOS in NN.

5. modul˝ Evidence nepremičnin, pravni vidik upravljanja z OS˝

datum: 21. 10. 2021 (13.15 - 15.45)

Vodenje evidenc nepremičnin, postopek vpisa, drugi pravni postopki v zvezi z nepremičninami.
Predstavitev pomembnih stvarnih in obligacijskih pravic na nepremičninah in posledic njihovih kršitev.

6. modul “Ekonomski vidik pogodbe o najemnini, davčne olajšave pri OS”

datum: 22. 10. 2021 (13.15 - 15.45)

Pomembna vsebina pogodbe o najemnini in izjava glede DDV ali DPN.
Stavbna pravica, etažna lastnina, služnostna pravica, nujna pot.
OOS in NN evidentirane med zalogami; vrednotenje, prenos, prodaja, stroški.
Vrste davčnih olajšav (koriščenje, vračilo) in kaj so raziskave in razvoj.
Primeri knjiženj OOS in NN.

7. modul preizkus znanja - po dogovoru v skupini

Komu je namenjen

Izobraževanje je namenjeno vodjem računovodstva, strokovnim svetovalcem v računovodstvu, računovodjem in revizorjem.

Reference

Cinkarna Celje d.d.
R FAKTURRA D.O.O.
Elektro Primorska d.d.
Odelo Slovenija d.o.o.
Dars d.d.
FILC, tovarna filca, d.o.o.

Predavatelj/ica

doc. dr. Lidija Robnik

univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Je izvajalka mnogih znanstvenih ter strokovnih seminarjev in delavnic, pripravlja tudi najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih…

Več delavnic tega predavatelja

mag. Boštjan J. Turk

je direktor inštituta za civilno in gospodarsko pravo iz Ljubljane. Po izobrazbi je magister pravnih znanosti in diplomant svetovno znane akademije Saint George International iz Londona iz področja poslovnih ved. Je tudi sodelavec Dublin Business School (DBS) iz Irske. Ima številne študijske in delovne izkušnje iz tujine, saj je bil ekskluzivni…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

13.10. – 22.10.2021

ONLINE

doc. dr. Lidija Robnik, mag. Boštjan J. Turk

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.