Zahtevnejši poslovni dogodki - računovodski in davčni vidik

Namen seminarja

Mnogi računovodski delavci se dnevno srečujete z dilemami pri knjiženju in evidentiranju poslovnih dogodkov, ki niso vsakdanji. Na praktični delavnici vam bomo prikazali najpogostejše dileme in napake, ki se pri evidentiranju in razumevanju zahtevnejših poslovnih dogodkov dogajajo v praksi.

Komu je namenjen

Delavnica je namenjena tistim, ki delate v računovodstvu in knjigovodstvu in bi želeli svoje znanje na tem področju razširiti in poglobiti.

Iz programa seminarja

  • Neopredmetena sredstva
  • Opredmetena sredstva (nabava, uporaba, naknadna vlaganja, najemi, odtujitev, amortizacija)
  • Inventurne razlike
  • Naložbene nepremičnine
  • Vrednotenje dolgoročnih sredstev
  • Terjatve – slabitve (popravki) in odpisi
  • Nezaračunani in odloženi prihodki
  • Odloženi in vnaprej vračunani stroški
  • Primeri knjiženj in davčni vidik posameznih poslovnih dogodkov
  • Odgovori na vprašanja udeležencev