F Preizkušeni poznavalec računovodskih predračunov in poslovnega načrta | Seminarji, webinarji, izobraževanja in konference Verlag Dashöfer

Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec računovodskih predračunov in poslovnega načrta

Priprava celostnega predračuna računovodskih izkazov in priprava poslovnega načrta podjetja

Boštjan Vegelj magister poslovnih ved

Namen izobraževanja

Za konkurenčnost in uspeh podjetja je pomemben pogled v prihodnost. Za ta namen uspešna podjetja organizirajo proces, ki omogoča prikaz bodočega poslovanja s sestavo delnih planov poslovanja v celoto in prikazom le tega v predračunskih bilancah. S pripravo predračunov se poslovodstvo tako zaveda najverjetnejših posledic odločitev in minimizira tveganja pri sprejemanju odločitev o prihodnosti poslovanja.

Zato računovodsko predračunavanje olajša odločanje o prihodnjem poslovanju podjetij in je podlaga za usklajevanje delovanja podjetja. Hkrati pa predstavlja osnovo s katero ob realizaciji poslovanja merimo in ocenjujemo delovanje zaposlenih.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE/VEŠČINE

Udeleženci bodo z izobraževanje razvili naslednje kompetence:

Sposobnost reševanja kompleksnih izzivov in ustvarjalno razmišljanje – udeleženec bo spoznal način pogleda na izzive predračunavanja s sveže perspektive, ki spodbuja neobičajne in neočitne rešitve. Usposobljen bo za oblikovanje novih načinov izvajanja nalog, reševanja in spopadanja z izzivi.

Kritično razmišljanje – udeleženec bo želel vedeti še več, poglobil se bo v podrobnosti predračunavanja in se odločal na podlagi svojih vedenj.

Odgovornost za uspeh – na podlagi izobraževanja bo udeleženec znal proaktivno iskati možnosti in priložnosti za učenje in rast na področju računovodskega predračunavanja. Prejeto znanje in praktična izkušnja bodo predstavljali osnovo za odločno soočanje z izzivi in iskanje najboljših praks za doseganje nadpovprečnih rezultatov in učinkovitosti procesa predračunavanja.

Organizacijske sposobnosti – udeleženec bo usposobljen pripraviti celovit seznam opravil predračunavanja, terminski načrt in le tega delegirati članom projektnega tima predračunavanja. Le to bo udeležencu predstavljalo osnovo za usklajevanje nalog predračunavanja in dvig učinkovitost procesa.

Udeleženci bodo izobraževanje zaključili s samostojno pripravo celostnega predračuna. Na podlagi uspešno rešenega primera in zagovora bodo pridobili potrdilo »Preizkušeni poznavalec računovodskih predračunov in poslovenga načrta«, sicer pa potrdilo o udeležbi na izobraževanju.

Iz programa izobraževanja

 1. MODUL
 • Predstavitev vloge in namena računovodskega predračunavanja
 • Prikaz reprezentativnega nabora poslovnih dogodkov in povezava njihovega vpliva na BS, IPI in IDT (delavnica CASE STUDY – proizvodno podjetje »X«)

Z modulom bodo udeleženci na konkretnem primeru spoznali in razlikovali temeljne računovodske pojme: sredstva, obveznosti do virov sredstev, časovne razmejitve, prejemki/prihodki, izdatki/odhodki/stroški, poslovni izid. Na konkretnih primerih bomo predstavili pravila vrednotenj posameznih ekonomskih kategorij (vrednotenje zalog – FIFO/Drseče povprečne cene, vrednotenje zalog – metoda zožene lastne cene/metoda proizvajalnih stroškov, vrednotenje finančnih naložb) in vpliv poslovnih dogodkov na računovodske izkaze.

Modul slušateljem zagotovi temeljna računovodska znanja, ki so nujna za pripravo in razumevanje računovodskih predračunov.

 1. MODUL

Celostni predračun poslovanja (delavnica CASE STUDY – proizvodno podjetje »X«)

S celostnim predračunom bomo pripravili vrednostno izražen poslovni načrt podjetja, ki ga tvorijo posebni predračuni. 

Predračun poslovanja

 • predračun prodaje
 • predračun proizvodnje
 • predračun nabave materiala
 • predračun neposrednih stroškov dela
 • predračun splošnih proizvajalnih stroškov
 • predračun upravnih in prodajnih stroškov po stroškovnih mestih
 • predračunske kalkulacije proizvodnje

Plan kadrov

Planiranje kadrov je sistematičen in kontinuiran proces spoznavanja potreb podjetja po kadrih. S procesom se ugotovi usposobljenost razpoložljivega kadra in na podlagi poslovnih ciljev oceni njihovo potrebo za prihodnost. Cilj planiranja kadrov je tako razpolagati z ustreznim obsegom ter profilom kadra ter kader razvijati, izobraževati in ga prilagoditi potrebam organizacije. Le te predvidene aktivnosti imajo vpliv na predračun stroškov dela ter izobraževanja.

Predračun naložb

Zahteva pripravo pregleda predvidene nabave novih delovnih sredstev, investiranje/dezinvestiranje v finančne naložbe (npr. nakup/prodaja deležev v drugih podjetjih, obveznic) ter njihovo prevrednotenje.

Predračun računovodskih izkazov

Osnova za sestavo predračunskih računovodskih izkazov bodo podatki iz predhodno pripravljenega Predračuna poslovanja.

- predračun izkaza denarnih tokov omogoča oceniti potrebo po denarnih sredstvih in s tem pravočasno zagotovitev likvidnosti podjetja. V primeru ugotovitve prihodnjega viška denarnih sredstev podjetje načrtuje ustrezno obliko in ročnost njihovega naložbenja.

- predračun izkaza poslovnega izida vključuje predračunske prihodke, odhodke in pričakovan celotni poslovni izid podjetja.

- predračun izkaza stanja kaže prihodnja celotna sredstva (premoženje podjetja) in celotne obveznosti (vire sredstev) podjetja.

Izpostavili bomo tudi scenarije, ko analiza predračunskih izkazov pokaže nezadovoljive izide. Z udeleženci bomo zato pregledali ter popravili predhodne posamezne dele Predračuna poslovanja (s ciljem dosegati ustrezne nivoje dobička in obsega sredstev/obveznosti do virov sredstev, ki jih potrebujemo za izvedbo predvidene ravni poslovanja).

 1. MODUL

Priprava strateških predračunov za obdobje 2-5 let (delavnica CASE STUDY – proizvodno podjetje »X«)

Slušateljem se bodo predstavili pristopi k pripravi srednjeročnih predračunov.

Izračun predračunskih kazalnikov (delavnica CASE STUDY – proizvodno podjetje »X«)

 • kazalniki stanja financiranja
 • kazalniki  stanja investiranja
 • kazalniki plačilne sposobnosti
 • kazalniki obračanja
 • kazalniki donosnosti
 • kazalniki gospodarnosti
 • kazalniki produktivnosti/učinkovitosti

Z izračunom predračunskih kazalnikov bomo definirali nabor ključnih kazalnikov. Sam izračun bo poslovodstvu omogočil oceniti trend prihodnjega poslovanja podjetja. Le to predstavlja osnovo pri sprejemanju poslovodnih odločitev.

Izpostavili bomo scenarije, ko analiza s predračunskimi kazalniki pokaže nezadovoljive izide. Z udeleženci bomo zato pregledali ter popravili predhodne posamezne dele Predračuna poslovanja.

 1. MODUL

Priprava wordovega dokumenta (Poslovni načrt) z vsebinskimi poglavji in predračunskimi izkazi

Celostni računovodskih predračun se v praksi zaključi s pripravo dokumenta »Poslovni načrt«. Udeležencem bomo predstavili ključna poglavja (Analiza trga in swot analiza, Prodaja, Produkti in razvoj, Marketing, Upravljanje s človeškimi viri, Področje IT, Investicije in dezinvesticije, Obvladovanje tveganj, Opis scenarijev ter drugo) in vsebino, ki se z dokumentom podrobneje opiše.

Organizacija procesa predračunavanja in priprava časovnice

Pri pripravi predračunov sodeluje strokovno osebje različnih oddelkov podjetja. Ker so rezultati posameznih sklopov predračunov vstopni podatki za pripravo nadaljnjih predračunov, bo zato govora o tem, da projektni vodja planiranja pripravi splošna navodila o planiranju, časovnico dokončanja posameznih zadolžitev, z zapisom konkretnih imen sodelavcev.

Predstavitev aplikativnih tehničnih pristop v predračunavanju (opcijsko)

Predstavitev nabora rešitev v excelu in/ali BI pristop

Komu je namenjen

 • Sodelavci računovodskega oddelka (neekonomisti), ki se bodo ukvarjali z računovodskim predračunavanjem,
 • Sodelavci oddelka kontrolinga (neekonomisti), ki se bodo ukvarjali z računovodskim predračunavanjem,
 • Menedžerji manjših podjetij,
 • Podjetniki.

Potek izobraževanja

Izobraževanje bo izpeljano v 3 delavnicah od 13.00 do 17.00 v hibridni obliki ( učilnica v Ljubljani in online).  

Datumi:   

September:   10. 4.,  17. 4. in 24. 4. 2024  (13.00 - 17.00)

Izobraževanje se lahko po dogovoru z naročnikom izvede tudi kot interno izobraževanje. 

Predavatelj

Boštjan Vegelj magister poslovnih ved

Ima 15-letne izkušnje na področju kontrolinga v mednarodnih korporacijah. Poglobljeno se ukvarja z digitalizacijo in avtomatizacijo procesov na področju računovodskega predračunavanja in poročanja. Je avtor več strokovnih člankov s področja poslovodnega računovodstva in predavatelj ter član Katedre za računovodstvo in revizijo Ekonomske fakultete…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

10.4. – 24.4.2024

Ljubljana

Boštjan Vegelj magister poslovnih ved

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na +386 (0)40 716 896 ali po elektronski pošti na jana.ursiny@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.