F Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v gradbeni dejavnosti | Seminarji, webinarji, izobraževanja in konference Verlag Dashöfer

Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v gradbeni dejavnosti

dr. Lidija Robnik, mag. Aleksandra Heinzer

Namen seminarja

Gradbena dejavnost je zelo posebno področje tudi z vidika računovodskega spremljanja in obračuna DDVNjena posebnost je ravno v naravi dela, saj se posli sklepajo za daljše obdobje, tudi več od enega leta.

Računovodsko in obračunsko obdobje se lahko razlikujejo od pogodbenega računovodskega obdobja. Zato je pri obračunu gradbenih projektov zelo pomembno razporejanje in evidentiranje prihodkov ter stroškov, odhodkov po obdobjih, v katerih nastajajo.

Gradbena dejavnost, sicer spada med storitvene dejavnosti, če upoštevamo vidik prihodkov, medtem, ko stroški in odhodki nastajajo posledično kot poraba prvin poslovnega procesa in ob prodaji poslovnih učinkov. Pri ugotavljanju poslovnega izida je zato potrebno izpolniti določene pogoje razporejanja stroškov po posameznih gradbenih projektih oz. stroškovnih mestih. Potrebno je upoštevati SRS 15.

Posebno pozornost moramo pri gradbeni dejavnosti nameniti tudi davku na dodano vrednost.

Iz programa seminarja

1. modul: Od gradbene pogodbe do pravilnega evidentiranja

datum: 25. 2. 2020 (9.00 – 15.00)

- Katere prvine gradbene pogodbe so pomembne za računovodje;

- Katere računovodske listine spremljajo gradbeni projekt;

- Evidentiranje izdanih gradbenih situacij;

- Prejeti računi za material in storitve;

- Prejeti in izdani dobropisi;

- Vodenje prejetih in izdanih predujmov;

- Vodenje in plačilo računov in gradbenih situacij podizvajalcev;

- Vodenje gradbenega projekta po stroškovnih mestih;

- Stopnja dokončanosti;

- Evidentiranje izdanih računov za posamezne faze gradbenih situacij;

- Časovne razmejitve in SRS 15;

- Evidentiranje zadržanih sredstev s strani naročnika.

2. modul Posebnosti računovodstva in davkov v gradbeništvu

datum: 26. 2. 2020 (9.00 – 15.00)

- Evidentiranje in vodenje zalog materiala;

- Evidentiranje materiala in storitev ter dokončanih projektov;

- Evidentiranje inventurnih primanjkljajev ali presežkov;

- Nabava osnovnih sredstev, neopredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin;

- Amortizacijske stopnje, metode in njihov računovodski in davčmi vidik;

- Vodenje gradbenih projektov za prodajo na trg;

- Lastne storitve na gradbenih objektih – kalkulacija;

- Uporaba gradbenih objektov za lastne namene ali dajanje v najem;

- Davčni vidik nabave dolgoročnih sredstev z vidika DDPO-2;

- Obračun gradbenih storitev in vpliv na poslovni izid;

- Kako evidentirati prejete / dane garancije (storitvene, plačilne);

- Oblikovanje in črpanje rezervacij za dana jamstva,

- Posebnosti kontrolinga v gradbenem podjetju.

3. modul DDV v gradbeništvu

datum: 27. 2. 2020 (9.00 – 15.00)

- DDV posebnosti v gradbenem sektorju

- Presoja vsebine posla:

o dobava blaga/opravljanje storitev – zakaj je razmejitev pomembna

- Preverjanje pogodbenih partnerjev:

o katere atribute je treba iskati

- Določitev plačnika DDV:

o pogoji za uporabo obrnjene davčne obveznosti

- Dogodki, ki jih je treba poznati za pravočasen obračun DDV

- Uporaba DDV stopnje – ugotovitev po korakih

- Pomembne sodbe Sodišča EU

- Prevzem poslov v tujini (obveznosti, evidentiranje, problem podizvajalcev)

- Najem tujih gradbenikov – opozorila

- Gradnja/obnova objektov za trg ter odbitek DDV

- Gradnja in prenos infrastrukture na občino

Potek seminarja

  • Interaktivne delavnice trajajo po 7 šolskih ur z vmesnim odmorom za kosilo
  • Program modulov je zastavljen tako, da se boste udeleženci seznanili s pravilnimi in posebnimi postopki računovodenja in obračuna DDV v gradbeni dejavnosti, kakor tudi določanjem koristnih in splošno sprejetih kazalnikov v finančnem kontrolingu.
  • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili s pomočjo praktičnih primerov (case study).
  • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj bostez mentorsko pomočjo predavateljic zanje poiskali optimalno rešitev.
  • Program izobraževanja se zaključi s pisnim 90 -minutnim preizkusom znanja inpridobitvijo certifikata Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v gradbeni dejavnosti.

Predavatelj

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica in se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, davkov, računovodstva in podjetništva. Sodeluje z različnimi organizacijami, podjetniki in zbornicami in predava v okviru strokovnih seminarjev, delavnic, konferenc. Pripravlja strokovne vsebine za več priročnikov in…

Več delavnic tega predavatelja

mag. Aleksandra Heinzer

je mednarodno uveljavljena davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 do 2022 je bila zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji, trenutno pa isto organizacijo zastopa v skupini VAT expert…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

25.2. – 27.2.2020

Ljubljana

dr. Lidija Robnik, mag. Aleksandra Heinzer

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na +386 (0)40 716 896 ali po elektronski pošti na jana.ursiny@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.