On-line preizkušeni poznavalec

Preizkušeni poznavalec priprave konsolidacije v skladu z MSRP (on -line)

mag. Ingrid Zadel

Namen seminarja

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki ste pripravljeni na nova in aktualna znanja ter utrditev in poglobitev že obstoječega na področju konsolidacije. Izobraževanje je zastavljeno kot niz aktivnih ON -LINE delavnic, kjer se rešujejo konkretni vzorčni primeri. S prejemom certifikata pridobite dokazilo o znanju s področja priprave konsolidacije v skladu z MSRP.

CERTIFIKAT IZOBRAŽEVANJA: Preizkušeni poznavalec priprave konsolidacije v skladu z MSRP

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer in Fakultete za management in pravo MLC Ljubljana.
 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.
 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje strokovnjakov.
 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost« v slovenskem in angleškem jeziku.
 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen preizkus znanja, to pomeni vsaj 60 % pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja. Kot preostali udeleženci boste prejeli dostop do gradiva on-line izobraževanja (cca 600 strani).

Iz programa seminarja

On -line usposabljanje se izvaja v obliki 11 interakctivnih delavnic (1 delavnica traja 2 šolski uri) in konkretnih vaj v excelu, strokovna vsebina on-line izobraževanja ustreza certificiranemu izobraževanju Preizkušeni poznavalec priprave konsolidacije v skladu z MSRP˝

Vodja delavnic: mag. Ingrid Zadel

Na delavnicah bodo praktično obravnavane naslednje področja:

Zgradimo temelje za pripravo konsolidacije«

 • Opredelitev konsolidiranih računovodskih izkazov
 • Zakonska podlaga za konsolidiranje
 • Zavezanci za sestavo konsolidiranih računovodskih izkazov in opredelitev skupine
 • Izzivi iz prakse in predstavitev postopkov konsolidacije

Prehod s SRS na MSRP«

 • Izbrani MSRP in razlike v primerjavi s SRS
 • Prehod na MSRP

Konsolidacijski postopki«

 • Pravila pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov
 • Pregled pomembnih MSRP za konsolidacijo (MSRP 3 – Poslovne združitve, MSRP 10 – Konsolidirani računovodski izkazi, MSRP 11 – Skupni aranžmaji, MRS 28 – Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige, MSPR 12 – Razkritje deležev v drugih podjetjih)
 • Predpostavke konsolidiranja
 • Opredelitev obvladovanja kot podlage za konsolidacijo (MSRP10)

Konsolidacijski postopki – prvo konsolidiranje«

 • Prvo konsolidiranje in obravnava poslovne združitve (MSRP 3)

Konsolidacijski postopki – naslednje konsolidiranje«

 • Primeri konsolidacijskih postopkov (prva in naslednja konsolidiranja kapitala, medsebojnih terjatev in obveznosti, izločitev vmesnih dobičkov in izgub, tečajne razlike, odloženi davki)
 • Predstavitev in razkritja (MSRP 12)

Strukturne spremembe v skupini«

 • Pridobitev odvisnega podjetja v več stopinjah
 • Obravnava neobvladujočega deleža
 • Transakcije z deleži, ki ne povzročijo izgube obvladovanja
 • Transakcije z deleži, ki povzročijo izgubo obvladovanja

Kapitalska metoda«

 • Naložbe, obračunane s kapitalsko metodo (MRS 28)

Priprava konsolidiranega računovodskega poročila˝

 • Konsolidirani računovodski izkazi
 • Pomembne računovodske usmeritve in razkritja

Potek seminarja

Niz on-line delavnic poteka v terminih (sreda - ponedeljek - petek) : 4.6., 7.6., 9.6.., 11.6.. 14.6.., 16.6.. 18.6., 21.6., 23.6.. 28.6.. 30.6. 2021 med 7.30 in 9.00). Vsem udeležencem bo zagotovljen tudi posnetek vsake delavnice in gradivo izobraževanja cca 600 strani strokovnega gradiva v slovenskem jeziku.

Udeleženci potrebujejo računalnik (zvočnik, mikrofon) in nameščen excel program za izvajanje vaj.

Izobraževanje se zaključi s preizkusom znanja (opcijsko). Termin preizkusa znanja je naknadno dogovorjen v skupini.

Komu je namenjen

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja priprave konsolidacije tudi v skladu s MSRP. Namenjen je vodjem finančno-računovodskih služb, vodjem računovodstva, strokovnim sodelavcem in revizorjem ter zaposlenim, ki aktivno sodelujejo pri pripravi konsolidacijskih poročil. Izobraževanje je zastavljeno kot sklop delavnic, na katerih bo obrazložena priprava konsolidacije na konkretnih primerih.

Predavatelj/ica

mag. Ingrid Zadel

ima trideset let delovnih izkušenj na področju računovodstva, kontrolinga in notranje revizije. Njena področje dela so vodenje, načrtovanje, organiziranje in koordiniranje aktivnosti s področja računovodstva družbe in skupine, predlaganje računovodske in davčne politike, vzpostavljanje poslovnih procesov v družbi in na nivoju skupine in ustrezne…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

24.8. – 16.9.2020

ONLINE

mag. Ingrid Zadel

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.