Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec prava za računovodje

Simona Štravs

Namen seminarja

Namen izobraževanja je predstaviti osnove prava, ki jih mora računovodja pri svojem delu upoštevati in povezati szračunovodsko prakso tudi na bolj kompleksnih primerih. Izobraževanje je zastavljeno praktično in interaktivno. 

Iz programa seminarja

 1. modul    Pravo, pravna razmerja in osnovni instituti

      Datum:  12. 12. 2023  (9.00 - 11.30)

 • pravni red in njegove sestavine,
 • pravne norme ali pravna pravila (pojem, časovna veljavnost kdaj velja, retroaktivnost,
 • glavne pravne panoge , opredelitev in osnovne značilnosti in povezanost
 • ustavno, civilno, javno, gospodarsko, delovno, finančno, kazensko, prekrškovno, upravno, davčno pravo)
 • pravni akti  in  razlaga,
 • kako razumemo pod pravno razmerje (institutu pravna dejstva, pravna domneva,

pravni subjekti, pravni  objekti predmet)

 • pravo evropske unije in nacionalno pravo, kaj moramo vedeti?
 1. modul Gospodarsko pravo za računovodje

Datum:  12. 12. 2023  (12.00 – 14.00)

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)

 • Osnovne vsebine določb ZGD-1 (statusno pravo – mala gospodarska ustava)
 • Poslovne knjige in letno poročilo, razvrstitev družb, računovodski izkazi in poslovna poročila ter revidiranje , javnost računovodskih poročil ( osmo poglavje ZGD-1)
 • Pojem gospodarske družbe, pojem pravne osebnosti,pridobitev lastnosti pravne osebe
  • Dejavnost, posli preko v registru vpisane dejavnost
 • Odgovornost podjetnika in odgovornost gospodarske družbe
 • Spregled pravne osebnosti in odgovornost lastnikov družbe
 • Firma, načelo izključenosti in varstvo firme
 • Sedež, podružnica
 • Zastopanje, prokura, obseg prokure (ločitev zastopnika, prokurista, pooblaščenca)
 • Osnovna značilnosti in vrste osebnih družb
 • Osnovne značilnosti kapitalskih družb
 • Natančnejše določbe o družbi z omejeno odgovornostjo
 • Samostojni podjetnik posameznik -

    3. modul Civilno pravo

    Datum:  15. 12. 2023  (9.00 – 11.30) 

Stvarno pravo 

 • je del civilnega prava in vsebuje pravna pravila o razmerjih med pravnimi subjekti glede stvari,
 • stvarna pravica – pravna oblast ene osebe do vseh drugih oseb; njene značilnosti,
 • 6 stvarnih pravic:
  • Lastninska pravica
  • Zastavna pravica
  • Zemljiški dolg
  • Služnostna pravica
  • Stavbna pravica
  • Pravica stvarnega bremena

Pogodbe:

 • Pogodba o dosmrtnem preživljanj   

    4. modul Obligacijsko pravo

    Datum:  15. 12. 2023  (12.00 – 14.00)

Oblikacijsko pravo

 • Temeljna načela obligacijskega zakonika (OZ)
  • Vestnost in poštenje
  • Prepoved povzročanja škode
  • Načelo pravičnosti
  • Načelo dobrega gospodarstvenika, strokovnjaka
 • Struktura obligacijskega zakonika (OZ)
 • temeljno o nastanku obveznosti, učinkih obveznosti, izpolnitvi obveznosti
 • Posebnosti :
 • Pogodba o naročilu (mandat)
 • Podjemna pogodba (pogodba o delu)
 • Posojilna pogodba
 • Darilna pogodba

Dedno pravo

 • Zakonito dedovanje  in dedni redi
 • Oporoka
 • Izročitev
 • Nujni delež         
 1. modul   Delovno pravo

       Datum:  19. 12. 2023  (9.00 - 14.00) 

1.Pravni okvir

 • Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o tujcih, Zakon o čezmejnem opravljanju storitev,
 • panožne kolektivne pogodbe,
 • pravilniki.
 1. Temeljni pojmi delovnega razmerja
 • definicija delovnega razmerja,
 • opredelitev delavca in delodajalca,
 • pogodba o zaposlitvi (sestavine pogodbe o zaposlitvi, kako pravilno sestaviti pogodbo o zaposlitvi),
 • pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom, vodilnimi delavci,
 • pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela v tuji,
 • delovni čas in njegove oblike, nadurno delo,
 • opravljanje dela na domu,
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi, 
 • odpravnina.
 1. Plačilo za delo
 • Plača, dodatki, plačilni dan, vročanje plačilnih list,
 • Nadomestila plač,
 • Povračila stroškov v zvezi z delom,
 • Regres,
 • Odpravnina ob upokojitvi,
 • Jubilejne nagrade.
 1. Opredelitev ekonomsko odvisne osebe
 2. Zaposlovanje invalidov 
 1. modul Kazensko pravo in prekrškovno pravo

Datum:  22. 12. 2023 (9.00 - 11.00)

 • Opredelitev kaznivega dejanja,
 • Malomarnost, naklep,
 • Pojem prekrškovnega prava,
 • Prekršek, prekršek neznatnega pomena,
 • Sankcija (denarna kazen, plačilni nalog),
 • Kako razlikovati med kaznivim dejanjem in prekrškov ?
 1. modul Finančno pravo, upravno pravo in davčno

      Datum: 22. 12. 2023  (11.30 - 14.30)

 • insolvenčno in stečajno pravo za računovodje,
 • osnovni pojmi,
 • prisilna poravnava,
 • stečaj,
 • likvidacija

Komu je namenjen

Izobraževanje je namenjeno računovodjem, vodjem računovodskih servisov, vodjem FRS, revizorjem in finančnikom. 

Predavatelj

Simona Štravs

je univerzitetna diplomirana pravnica in davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev (ZDS). Je direktorica podjetja DEPS consulting d. o. o. ter je bila dolgoletna predsednica Zbornice davčnih svetovalcev. Kot praktik in uveljavljena predavateljica sodeluje na različnih seminarjih, konferencah, davčnih šolah. Je (so)avtorica strokovnih…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

12.12. – 22.12.2023

Ljubljana

Simona Štravs

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na +386 (0)40 716 896 ali po elektronski pošti na jana.ursiny@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.