Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji uporabe produktov

Politika zasebnosti

1. Uvodne določbe

Splošni pogoji poslovanja družbe Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. opredeljujejo pogoje uporabe produktov založbe Verlag Dashöfer in veljajo za vse vrste uporabnikov: neregistrirane anonimne uporabnike, brezplačno registrirane uporabnike in za naročniške uporabnike.

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsakega naročila oz. pogodbe na produkte založbe Verlag Dashöfer.

Vse navedene določbe Splošnih pogojev poslovanja so splošni pogoji v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 83-/2001 do 64/2016), ki dopolnjujejo naročilo oz. pogodbo in so zavezujoči kot pogodbena določila.

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev poslovanja. Le-ti bodo v ažurni obliki objavljeni na spletnih straneh založbe Verlag Dashöfer.

2. Obrazložitev osnovnih pojmov

 • založba– družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o., s sedežem: Dunajska 21, 1000 Ljubljana, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani št. Vl. 1/38173/00, ki ponuja in zagotavlja produkt;
 • naročnik– fizična ali pravna oseba, ki naroči produkt;
 • fizična oseba– oseba, ki pri naročanju ne naroča produkta v sklopu svoje poslovne dejavnosti, zaposlitev ali poklica;
 • pravna oseba– v to kategorijo sodi vsaka družbena tvorba, ki ji je pravni red priznal pravno sposobnost, prav tako tudi osebe, zapisane v poslovnem registru kot samostojni podjetniki ter druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost;
 • produkt –vsak produkt, ki spada v založniški portfelj in ga založba izdaja v tiskani ali on-line obliki, v obliki storitev ali kakšnem drugem mediju. Kot produkt se šteje: tiskani priročnik, on-line portal, on-line priročnik, on-line vestnik, on-line tečaj, vestnik, brošura, e-gradivo, on-line seminar, on-line video, videoseminar ali produkt na USB ključku;
 • anonimni neregistrirani uporabnik– vsak obiskovalec on-line produktov, ki ne opravi brezplačne registracije;
 • brezplačno registrirani uporabnik– brezplačno registriran uporabnik postane vsak anonimen neregistriran uporabnik portalov, ki opravi postopek registracije;
 • naročniški uporabnik– ima dostop do vseh vsebin izbranih on-line produktov, ki so namenjeni samo naročniškim uporabnikom, v okviru naročniške pogodbe;
 • uporabnik– anonimni neregistrirani uporabnik, brezplačno registrirani ali naročniški uporabnik;
 • pogodbeni strani– založba in naročnik;
 • ponudba produkta– s strani založbe pomeni predlog naročila, v naslednjem koraku pa sklenitev prodajne pogodbe z založbo;
 • naročilnica/prijavnica– izraz volje kupca k nakupu izbranega produkta;
 • izvedba naročila– poslano naročilo založbi preko on-line obrazca;
 • prodajna pogodba– za sklenitev prodajne pogodbe se šteje potrditev naročila s strani založbe;
 • nakup na obroke– nakup produkta s postopnim plačilom po vnaprejšnjem pisnem dogovoru z založbo;
 • strošek manipulacije in dostave– zajema stroške poštnine, obdelave naročila ter postopka kreiranja in pošiljanja uporabniških podatkov za on-line dostop do produkta.

3. Vsebina storitev

Storitve družbe Verlag Dashöfer ponujajo produkte s področja davkov in računovodstva, kadrovanja in kadrovskega managementa, financ, vodenja in poslovanja, izobraževanja in seminarjev, in sicer v tiskani in/ali on line obliki.

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. uporabnike on-line storitev opozarja, da so informacije in podatki na spletnih straneh splošnega informativnega značaja in se kot take ne nanašajo na konkretne okoliščine kakršnekoli fizične ali pravne osebe. V primeru, da uporabnik potrebuje konkretna navodila, mnenje ali nasvet, družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. omogoča, da se uporabnik posvetuje z ustrezno usposobljenim strokovnjakom.

4. Pravice in obveznosti založbe

 • Založba ima pravico kadarkoli spremeniti portfelj svojih produktov glede na zanimanje naročnikov.
 • Založba ima pravico odstraniti produkt iz svojega portfelja (ponudbe) do trenutka potrditve naročila.
 • Založba je upravičena do uveljavljanja lastninske pravice nad produktom do trenutka, ko ga prevzame naročnik. V primeru nakupa na obroke ali prodaje z možnostjo testiranja produkta je lastnik produkta založba vse do plačila celotne prodajne cene. Če naročnik izrazi zanimanje za testirani produkt, začne veljati lastniško pravo glede na sporazum med naročnikom in založbo.
 • Založba je upravičena do prilagoditve cen posameznih produktov, do trenutka oddaje naročila s strani naročnika.
 • Založba ima pravico spremeniti obliko nosilca posodobitev.
  • Založba ima pravico shranjevati osebne podatke naročnika v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in mu na podlagi teh podatkov redno pošiljati informacije o novih produktih ali produktih, ki jih je naročnik že kupil, oz. posodobljenih produktih.
  • Založba je upravičena do uporabe osebnih podatkov naročnika za namene tržne raziskave, oglaševanja, klicnega centra ali za vzpostavitev poslovanja za obstoječe in bodoče produkte založbev skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
  • Založba ima pravico zavrniti naročilo iz razlogov, ki si zaslužijo posebno obravnavo.
  • Založba je upravičena do pošiljanja produkta oz. vzpostavitvi dostopa naročniku šele po opravljenem celotnem plačilu prodajne cene. Izjema je plačilo na obroke, kjer se doseže poprejšnji dogovor.
  • Založba nosi odgovornost za morebitne pomanjkljivosti produkta do trenutka, ko ga prevzame naročnik.
  • V primeru odstopa od pogodbe, ki se zgodi v obdobju od potrditve naročila do plačila prodajne cene produkta, je založba dolžna spoštovati ta odstop in produkta ne pošiljati naročniku.
  • Založba je dolžna povrniti sredstva naročniku v primeru podvojenega plačila, in to na isti transkacijski račun, s katerega je bilo opravljeno plačilo.
  • Založba ni odgovorna za zamude pri dobavi produkta zaradi pošiljanja ali navedbe napačnega naslova naročnika.
  • V primeru zamude pri plačilu cene naročnine je založba upravičena zahtevati od naročnika plačilo stroškov, povezanih z izterjavo vsake posamezne terjatve, in to v višini zakonitih zamudnih obresti.
  • Pogodbeno razmerje med založbo in naročnikom nastane vedno, razen v primeru, ko založba ni sposobna izpolnjevati pogojev iz pogodbe.

 

 

5. Pravice in obveznosti naročnika

 • Naročnik ima pravico v pisni obliki odstopiti od naročila v obdobju od naročila do plačila prodajne cene. Pri odstopu je potrebno navesti razlog odstopa. Po potrditvi naročila se naročilo smatra kot zavezujoče. Naročnik lahko brez obrazložitve razloga odstopa od naročila, to sporoči preko telefona ali emaila v primeru, da naročilo še ni potrjeno s strani založbe.
 • Naročnik je dolžan prevzeti naročeni produkt. V primeru neprevzema je naročnik odgovoren za škodo, ki je bila s tem povzročena založbi.
 • Naročnik je dolžan plačati produkt do roka zapadlosti računa. V primeru osebnega prevzema je dolžan plačilo opraviti takoj.
 • Naročnik ima pravico in dolžnost preveriti dostavljeni produkt še pred plačilom kupnine.
 • Naročnik se obvezuje, da podatkov za dostop do on-line produktov ne bo posredoval tretjim osebam.
 • Kadar naročnik kupi produkt za določeno naročniško obdobje, ima pravico uporabljati servis brezplačnih odgovorov na vprašanja glede na ponudbo, ki je bila podlaga za naročilo produkta.
 • Naročnik ima možnost kupiti produkt z obročnim plačilom, vendar le na podlagi dogovora, ki ga je v pisni obliki sklenil z založbo.
 • Naročnik, ki je pravna oseba, je dolžan navesti naslov ter ustrezne kontaktne podatke, kjer je dosegljiv.
 • Naročnik ima pravico do vračila kupnine, v primeru dvakratnega (podvojenega) plačila, in to na transkacijski račun, s katerega je bilo plačilo opravljeno.
 • Naročnik ima pravico na založbo nasloviti vprašanja glede sistema pošiljanja produktov, plačila ipd. vsak delovnik med 8. in 16. uro na tel. št. 01/434 55 90.
 • Naročnik je dolžan obvestiti založbo o spremembi naslova ali kontaktnih podatkov, in to še posebej v primeru plačila produkta na obroke.
 • V skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) lahko založba naročniku pošilja vsa svoja obvestila preko e-maila, na naslov, ki ga je naročnik posredoval založbi. Založba je pripravljena naročniku račune pošiljati v obliki e-računa, kot pdf dokument po e-mailu ali po pošti.

6. Posebne določbe k pravicam in dolžnostim naročnika – fizične osebe

 • Za naročnika – fizično osebo veljajo pravila in obveznosti naročnika, navedena pod točko 5.
 • Naročnik – fizična oseba ima pravico odstopiti od pogodbe brez podajanja razloga za odstop v roku 14 dni od prevzema produkta; to velja tudi v primeru produkta v on-line obliki. Od pogodbe je možno odstopiti v pisni obliki.
 • Naročnik – fizična oseba, ki je odstopil od pogodbe v skladu z 2. alinejo 6. točke teh splošnih pogojev, ima pravico do vračila kupnine na isti transakcijski račun, s katerega je bilo opravljeno plačilo.
 • V primeru, da od pogodbe odstopi naročnik, ki mu je bil dostavljen produkt v fizični obliki, je naročnik dolžan vrniti produkt založbi najkasneje v 14 dneh od datuma odstopa od pogodbe.

7. Določbe k posameznim produktom

 • Na produkt kot je video portal, on-line portal, on-line priročnik, on-line zakonodaja ali on-line časopis, se veže 12-mesečno naročniško obdobje. Po naročilu produkta in potrditvi naročila, bo naročniku glede na dogovor izstavljen račun ali predračun. Po plačilu založba v roku 2 delovnih dni omogoči naročniku dostop do on-line produkta ter mu po e-mailu posreduje podatke o dostopu. V primeru plačila po predračunu založba po knjiženem plačilu produkta naročniku pošlje račun po pošti. Naročnik ni upravičen do darila in založba si pridružuje pravico spremeniti znamko in tip darila. Darilo se pošlje naročniku po plačilu po pošti na naslov, dogovorjen pri naročilu produkta. V primeru nakupa na obroke in ko je naročniku bilo darilo posredovano, ter je založba prejela potrdilo o prevzemu, se naročnik obvezuje plačati celotno kupnino produkta. V nasprotnem primeru se mu izstavi račun v višini vrednosti darila (brez DDV) v času, ko je bilo poslano naročniku.
 • Na produkt kot je tiskani vestnik se veže 12-mesečno naročniško obdobje. Prva številka vestnika bo naročniku poslana po plačilu računa oz. predračuna. Glede na razpored izhajanja posameznih številk vestnika, se naročniku 1x mesečno pošlje najnovejša številka vestnika po pošti. Račun se izstavi naročniku na začetku naročniškega obdobja in pošlje po pošti.
 • V primeru produkta, ki je v obliki PDF dokumenta (elektronsko gradivo), se naročniku pošlje po e-mailu račun v obliki PDF dokumenta skupaj z elektronskim gradivom. Račun se pošlje tudi po pošti.
 • V primeru produkta kot je on-line tečaj se naročniku po prejetem naročilu izstavi račun in pošlje po pošti. Po plačilu založba naročniku aktivira dostop, posamezne lekcije naročnik prejema po e-mailu v časovnem intervalu, navedenem ob naročilu.

8. Odgovornost

Vse storitve založbe so na voljo brez kakršnih koli izrecnih ali implicitnih jamstev, zlasti brez implicitnih jamstev o primernosti uporabe za določen namen. Ne jamčimo, da bodo produkti in tudi spletno mesto 100 % časa na voljo za izpolnjevanje potreb naročnika. Prizadevali si bomo, da vam storitve in produkte zagotovimo v najkrajšem možnem času, vendar ne zagotavljamo, da dostop ne bo prekinjen ali da ne bo prišlo do zamud, napak ali opustitev.

V primeru težav v delovanju spletnega mesta ali siceršnjih produktov založbe, si bo slednja po svojih najboljših močeh prizadevala za čim hitrejšo odpravo teh pomanjkljivosti. založba ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi naročniku lahko nastala zaradi začasnega nedelovanja ali okrnjenega delovanja spletne strani oz. produktov založbe.

9. Politika zasebnosti – varstvo osebnih podatkov

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, kot na primer: ime in priimek, domači naslov, lokacija (telefon lahko oddaja lokacijo), spletni identifikator (IP naslov), elektronski naslov, telefonska številka ipd.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Dolžnost varovanja osebnih podatkov v skladu s temi Splošnimi pogoji, z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Uredba (EU) 2016/679) zavezuje vse zaposlene v založbi, vključno tiste, ki opravljajo delo na drugih pravnih podlagah kot po pogodbi o zaposlitvi, tudi po prenehanju zaposlitve, opravljanja del ali nalog ali izvajanja storitev operaterja in je opredeljena v Politiki upravljanja osebnih podatkov po Uredbi (EU) 2016/679.

Založba zbira in vodi v zbirki osebnih podatkov naslednje vrste osebnih podatkov naročnika:

 • ime in priimek naročnika, fizična oseba / naziv podjetja za pravne osebe;
 • naslov prebivališča / sedež podjetja za pravne osebe;
 • telefonsko številko, mobilno številko in elektronsko pošto;
 • davčno številko za fizične osebe / davčno in matično številko za podjetja
 • podatke o transakcijskem računu za vzpostavitev plačevanja storitev operaterja preko eRačuna ali Direktne bremenitve;

S soglasjem naročnika (e-obrazec/tiskani obrazec) lahko založba za interne potrebe analiziranja podatkov glede ponudbe storitev zbira tudi druge podatke o naročniku.

Podatki se obdelujejo za namene opisane v naših Splošnih pogojih poslovanja objavljenih na spletnih straneh založbe:

 • dostavljanje dokumentov v zvezi z naročenimi izdelki in storitvami (dostava izdelkov, obračun storitev založbe, glasila in novice o naročenih izdelkih)
 • redno obveščanje - strokovni brezplačni e-časopisi, informacija o terminih webinarjev in klepetalnic, ki so del naročniških paketov,
 • boljša ciljna usmerjenost za pošiljanje sporočil in novic o drugih izdelkih in ugodnostih v naši ponudbi
 • zvišanje kakovosti naših izdelkov in storitev
 • za potrebe analiz založbe in meritve s ciljem ugotovitve uporabe naših produktov

Naročniki lahko svoje naročilo dopolnijo, popravijo ali stornirajo preko e-naslova info@dashofer.si ali to sporočijo na Oddelek kupcev na tel.: 01/4345 590.

On-line storitve družbe Verlag Dashöfer uporabljajo piškotke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2).

Posameznik ima pravico do dostopa do podatkov, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Posameznik lahko uveljavlja svoje pravice z zahtevo na elektronski naslov info@dashofer.si, pisno po pošti na sedež upravljalca Verlag Dashöfer, založba, d.o.o., na naslov Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana ali po telefonu na telefonsko številko: 01 4345 590.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima posameznik tudi pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

Več o politiki zasebnosti si lahko preberete TUKAJ.

10. Prenehanje naročniškega razmerja

Naročnik ima pravico do prenehanja naročniškega razmerja.

Prenehanje naročniškega razmerja je možno samo v pisni obliki (po pošti ali preko elektronske pošte), minimalno 6 koledarskih tednov pred zaključkom tekočega naročniškega razmerja. Koledarski teden pomeni 7 dni.

V primeru, da naročnik odstopa od naročniškega razmerja ne sporoči v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja, se naročniku avtomatsko podaljša naročniško obdobje za enako obdobje kot je bilo sklenjeno zadnje naročniško razmerje.

Vsekakor je možno ob zahtevku naročnika ali uporabnika preprečiti uporabo njihovih podatkov s strani založbe, in sicer:

 • Blokiranje kontakta po telefonu – prenehali vas bomo obveščati o najboljših pogojih uporabe naših izdelkov
 • Blokiranje informativnih e-poštnih sporočil o izdelkih, na katere niste naročeni
 • Preklic prejemanja naročenih brezplačnih e-časopisov, s čimer boste izgubili dostop do strokovnih informacij z izbranega področja.

11. Tehnična in vsebinska podpora

Založba zagotavlja naročnikom brezplačno tehnično in vsebinsko podporo uporabe storitev in produktov založbe v delovnem času od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro prek pošte, elektronske pošte in telefona.

Naročnik lahko družbi Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. v pisni obliki pošlje zahtevo, v kateri na kratko opiše problem oziroma vprašanje in svoje podatke, kamor mu bo družba najkasneje v dveh delovnih dneh posredovala odgovor.

12. Končne določbe

Naročnik s poslano naročilnico potrjuje, da se je temi Splošnimi pogoji poslovanja seznanil, jih v celoti razumel in se z njimi strinja.

Za odnose, ki jih ti Splošni pogoji poslovanja ne urejajo, se smiselno uporabljajo določbe splošno zavezujočih predpisov.

Založba si pridružuje pravico do sprememb Splošnih pogojev poslovanja. Dolžnost obveščanja naročnika izpolni z objavo spremenjenih splošnih pogojev na ustreznem mestu na spletni strani založbe ter njenih produktov.

Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je pristojno stvarno sodišče, ki velja za sedež izvajalca.

 

Ljubljana, 15. 6. 2023