Seminarji

Spremembe in dopolnitve insolvenčnega zakona (novela ZFPPIPP-H)

Dida Volk univ. dipl. prav.

Namen seminarja

Zadnja novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H) je bila objavljena v URL št. 102 z dne 2. oktobra 2023 in prične veljati 1. novembra 2023. Prinaša številne spremembe in dopolnitve, tudi zaradi odločb Ustavnega sodišča RS in umestitve Direktive 2019/1023 o prestrukturiranju in insolventnosti ter nov postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti, če je verjetno, da bo v obdobju enega leta dolžnik postal insolventen. Nova je dolžnost poslovodstva, da v obdobju grozeče insolventnosti nenehno spremlja dogajanje in sprejme ustrezne ukrepe, pri čemer se je dolžno izogibati dejanjem, ki neenako obravnavajo upnike in ki ogrožajo ali zmanjšujejo premoženje družbe ter pri svojih odločitvah upoštevati interese upnikov. Poslovodstvo je po novem dolžno v enem mesecu po nastanku insolventnosti vložiti predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti. Postopka poenostavljene prisilne poravnave po novem ni več, sedaj se imenuje »postopek prisilne poravnave za malo gospodarstvo« in veljajo mnoga pravila rednega postopka prisilne poravnave, med drugim se imenuje tudi upravitelj. Ključni dobavitelji med postopkom zaradi odprave grozeče insolventnosti in postopkom prisilne poravnave ne morejo odpovedati pogodb, dokler dolžnik izpolnjuje vse tekoče obveznosti.

Sedaj je dodana možnost revizije v postopkih zaradi insolventnosti. V zvezi z odpustom obveznosti dolžnika v postopku osebnega stečaja pa je po novem preizkusno obdobje od enega do treh let od začetka postopka, z možnostjo dodatnega skrajšanja na predlog upravitelja.

Iz programa seminarja

 • umestitev Ustavnih odločb RS in Direktive 2019/1023 o prestrukturiranju in insolventnosti (zamuda roka za prijavo izločitvene pravice, rok za vročitev upnikovega predloga za začetek stečajnega postopka in vročitev sklepa o začetku stečajnega postopka le osebno odgovornemu družbeniku, ki lahko vloži pritožbo proti temu sklepu...);
 • ključna pogodba dolžnika (pogodba za tekoče poslovanje, je ni mogoče zadržati ali odpovedati…);
 • opredelitev grozeče insolventnosti in postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti (obveznosti poslovodstva, začetek postopka zgolj na predlog dolžnika, postopka ni dovoljeno voditi, če dolžnik ni izpolnil določenih davčnih obveznosti ali obveznosti glede predložitve letnega poročila, ni podrejenega zahtevka za začetek stečajnega postopka...);
 • pravila postopka prisilne poravnave za malo gospodarstvo (za mikro družbe in podjetnike – če vrednost aktive v zadnjih dveh letih ne presega 700.000 evrov in višina vseh njenih obveznosti ne presega 700.000 evrov, ni treba predložiti poročila revizorja, poročila pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja in ocenjene vrednosti premoženja, imenovanje upravitelja…);
 • upnikov predlog za začetek stečajnega postopka (daljše obdobje štirih mesecev za odložitev odločanja v primeru izrednih dogodkov, vročitev sklepa o začetku postopka tudi osebno odgovornemu družbeniku, ki lahko vloži pritožbo…);
 • odpoved najemnih in zakupnih pogodb (sodišče najemniku izda sklep za izpraznitev in izročitev nepremičnine upravitelju)
 • izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj (izpodbijanje dejanj pred obdobjem izpodbojnosti, če se dokaže, da je bil stečajni dolžnik v času izpodbojnega dejanja insolventen);
 • spremembe pri prijavi in preizkusu terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic (upnik, ki je prerekal s strani upravitelja priznano terjatev, upnikova ločitvena pravica ne preneha, če v roku enega meseca ne vloži tožbe…);
 • spletni iskalnik prodaj v stečajnem postopku (smiselno enaka ureditev kot v Zakonu o izvršbi in zavarovanju, stroški – tarifa…)
 • spremembe in dopolnitve glede prodaje premoženja v stečajnem postopku (posebna pravila o plačilu kupnine z najemom kredita, predkupna pravica – kršitev…);
 • stroški stečajnega postopka (dolžnost upravitelja, da sodišču predloži pogodbo za posamezno storitev…);
 • postopek osebnega stečaja (uporaba pravil o stečajnem postopku nad pravno osebo, spremembe pravila glede izpraznitve in izročitve dolžnikovega stanovanja ali stanovanjske hiše, dopolnitev opredelitve namena odpusta in ovir za odpust obveznosti, sprememba preizkusnega obdobja – od enega do treh let, odločitev o ugovoru zoper odpust obveznosti brez naroka, odpust obveznosti učinkuje zoper vse navadne, prednostne in podrejene terjatve, učinek odpusta obveznosti…);
 • postopek izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije (sprememba postopka z ugovorom zoper začetek postopka…)
 • prehodne in končna določba (začetek veljavnosti posameznih novosti in sprememb…).

Cena online izvedbe vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete,
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in večdnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminar
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe.

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Seminar bo potekal ONLINE (preko ZOOM) med 09.00 in 11.00. Mesta na izvedbi so omejena!

Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na seminarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Predavatelj/ica

Dida Volk univ. dipl. prav.

je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo. Predava in objavlja članke o temah s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

16.11.2023

ONLINE

Dida Volk univ. dipl. prav.

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.