Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec finančnega inženiringa, cash flow in finančnih instrumentov

dr. Lidija Robnik

Namen izobraževanja

Ciljem certificiranega izobraževanja je poglobiti in razširiti znanje na področju financ, finančnega managmenta, spremljanja cash flow (denarnega toka) in drugih finančnih kazalnikov z namenom zagotoviti oz. okrepiti finančno zdravje podjetja.

Iz programa izobraževanja

1. modul

delavnica: ˝Pomen finančnega poslovanja, viri financiranja ter kazalniki poslovanja glede na finančno zakonodajo ˝

datum:  20. 8. 2024 ( 9.00 –  11.30)

predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

- Pomen finančnega poslovanja in načrtovanja ter vloga finančnega managementa.

- Preskrba virov financiranja in njihove naložbe v poslovno potrebno premoženje (dolgoročna sredstva, finančne naložbe, terjatve, zaloge).

- Opredelitev in izračun kazalnikov likvidnosti poslovanja, plačilne sposobnosti, kapitalske ustreznosti in zadolženosti.

- Pomen kapitala in dolgov za financiranje poslovanja.

- Pomen in razumevanje lastne bonitete poslovanja in bonitete poslovnih partnerjev skozi finančne ion nefinančne kazalnike poslovanja.

2. modul

delavnica: ˝Obratni kapital, koeficienti obračanja sredstev in obveznosti ˝

datum:  20. 8. 2024  (12.15 – 15.00)

predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

- Izračun in vloga obratnega kapitala.

- Koeficienti obračanja terjatev, zalog in obveznosti.

- Viri financiranja obratnega kapitala – vpliv na poslovne odločitve.

- Terjatve, zaloge, poslovne obveznosti.

3. modul

delavnica: ˝Obvladovanje denarnih tokov – cash flow, posojilna sposobnost˝

datum: 22. 8. 2024 (9.00 - 11.30)

predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

- Načrtovanje tekočega denarnega toka in neto denarnega toka.

- Praktični primer razumevanja postavk iz izkaza denarnih tokov.

- Prodaja na odložen rok plačila, vrste terjatev in obveznosti in vrste plačil.

- Komercialni in finančni popusti – računovodski in davčni vidik.

- Za koliko se lahko maksimalno zadolžimo oz. za koliko lahko podaljšamo valutne roke kupcem, da ne bo ogroženo poslovanje prodajalca.

4. modul

delavnica: ˝Vrste in načini zavarovanja plačil terjatev in obveznosti - tveganja, prednosti˝

datum:  22. 8. 2024  (12.30 – 15. 00)

predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

- Kompenzacija, cesija, asignacija, factoring, menica, izvršnica, bančna garancija, dokumentarni akreditiv, dokumentarni inkaso in druge oblike zavarovanja premoženja.

- Oslabitve, odpisi in zastaranje terjatev in obveznosti – računovodski in davčni vidik.

5. modul

delavnica: ˝Finančni managament in modeli odločanja o investicijskih odločitvah˝

datum:  27. 8. 2024  (9.00 - 11.30)

predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

- Presoja različnih virov financiranja – prednosti, slabosti, tveganja – konkretni primeri.

- Modeli odločanja – ekonomska upravičenost z vidika različnih metod (metoda amortiziranja, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa)

- Kreditne pogodbe in sodelovanje s finančnimi institucijami.

- Finančne tveganja.

- Finančno načrtovanje (kratkoročno, dolgoročno) za tekoče poslovanje in investicijske namene.

- Izračun kazalnikov – EBIT, EBITDA, NOPAT, EVA, neto dolg, finančni vzvod, poslovni vzvod, neto upnik ali dolžnik, bruto in neto obratni kapital ipd.

6. modul

delavnica: ˝Finančni kontroling in forenzično računovodstvo˝

datum :  27. 8. 2024 (12.30 – 15.00)

predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik- Spremljanje procesov finančnega odločanja.

- Odkrivanje napak, zlorab in prevar na področju financ in računovodstva.

- Vloga insolvenčih postopkov na finančno poslovanje.

- Primeri davčnega nadzora in poslovnih praks.

7. modul

datum: preizkus znanja pod dogovoru v skupini (opcijsko)

Komu je namenjen

Vodjem financ in računovodstva v podjetju, vodjem računovodskih servisov, strokovnim sodelavcem v financah in računovodstvu, računovodjem.

Predavatelj

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica in se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, davkov, računovodstva in podjetništva. Sodeluje z različnimi organizacijami, podjetniki in zbornicami in predava v okviru strokovnih seminarjev, delavnic, konferenc. Pripravlja strokovne vsebine za več priročnikov in…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

20.8. – 27.8.2024

Ljubljana

dr. Lidija Robnik

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na +386 (0)40 716 896 ali po elektronski pošti na jana.ursiny@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.