Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec obdavčitve dohodkov pravnih oseb

Ida Kavčič, Mag. Sabina Lamut

Namen seminarja

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki ste pripravljeni na nova in aktualna znanja ter utrditev in poglobitev že obstoječega. Nudi vam konkurenčnejšo prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja. S prejemom certifikata pridobite dokazilo o znanju s področja obdavčitve pravnih oseb. Program izobraževanja je potrjen s strani Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.

Zbornica dravčnih svetovalcev

CERTIFIKAT IZOBRAŽEVANJA: Preizkušeni poznavalec obdavčitve dohodkov pravnih ooseb

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer ter Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ter velja kot dokazilo o znanju z omenjenega področja oz. tematike.

 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.

 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje strokovnjakov.

 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec obdavčitve dohodkov pravnih oseb« v slovenskem in angleškem jeziku.

 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60% pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.

 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja.

Iz programa seminarja

1. MODUL: interaktivna delavnica »Obdavčitev dohodkov pravnih oseb – načela in pravila obdavčitve ter posebnosti«

Predavateljica:Ida Kavčič, spec. posl. ekon., univ. dipl. ekon., davčna svetovalka z licenco ZDSS in mag. Sabina Lamut, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka z licenco ZDSS
Termin: 10. 11. 2023 med 9. in 15. uro

V modulu bodo zajeti:

 • obsežna zakonodaja določa vsebino in postopek obdavčitve dohodkov pravnih oseb
 • obseg davčnih obveznosti glede na vrsto in status zavezanca za davek
 • določanje davčne osnove je najpomembnejši del v procesu obdavčitve dohodkov pravnih oseb:
  • osnovna načela;
  • posebna davčna obravnava v prometu med povezanimi osebami, rezervacij, dividend in dividendam podobnih dohodkov, dobičkov in izgub pri odsvojitvi lastniških deležev, obresti od presežka posojil, posameznih vrst odhodkov itd.
 • posebna pravila obdavčitve pri statusnih preoblikovanjih zavezancev
 • pavšalna obdavčitev dohodkov pravnih oseb
 • davčna izguba in posledice omejitve njene uporabe
 • davčne olajšave skozi prizmo optimiranja davčne osnove
 • davčno obdobje, davčna stopnja – ali vemo vse o tem
 • obračunavanje in plačevanje davka:
  • splošne določbe po ZDavP
  • kakšne so možnosti naknadnih popravkov davčnih obračunov
  • kakšne so dolžnosti zavezanca glede dajanja podatkov davčnemu organu
  • e-poslovanje s FURS – na kaj moramo biti še posebej pozorni
 • obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji – za rezidente in nerezidente:
  • davčni odtegljaj
  • obdavčitev in oprostitve pri povezanih družbah iz različnih držav članic EU
 • davčne zaveze pri mednarodnem poslovanju zavezanca rezidenta:
  • hierarhija pravil, ki določajo davčno obravnavo
  • odpravljanje dvojnega obdavčevanja
  • sporazumi, uveljavljanje ugodnosti,
  • prijava dohodkov v Sloveniji, davčna obravnava dohodkov nerezidentov v Sloveniji in dohodkov rezidentov, doseženih v tujini itd.
 • praktični primeri - pridobljeno znanje bomo povezali v uporabno obliko

2. MODUL: interaktivna delavnica »Davčna osnova - SRS, MSRP, popisi in poročanje«

Predavateljici:

  • Ida Kavčič, spec. posl. ekon., univ. dipl. ekon., davčna svetovalka z licenco ZDSS
  • Mag. Sabina Lamut, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka z licenco ZDSS
  • </ul

Termin: 17. 11. 2023 med 9. in 15. uro

Računovodska podlaga za določanje davčne osnove - SRS in MSRP

V modulu bodo zajeti:

   • Določbe ZGD-1 glede vodenja poslovnih knjig in vrednotenja gospodarskih kategorij po SRS oziroma MSRP;
   • Metode vrednotenja gospodarskih kategorij po SRS in primerjalno po MSRP ter opredelitev razlik:
    • neopredmetena sredstva (vključno dobro ime)
    • opredmetena sredstva
    • naložbene nepremičnine
    • finančne naložbe
    • finančne obveznosti
    • rezervacije
   • Kratka predstavitev novih MSRP, katerim bodo sledile tudi spremembe SRS.
   • Spremembe računovodskih usmeritev, spremembe računovodskih ocen in popravkov napak in evidentiranje v računovodskih izkazih;
   • Praktični primeri - pridobljeno znanje bomo povezali v uporabno obliko
    • popravek napake, sprememba računovodske ocene in sprememba računovodskih usmeritev (prostovoljna ali kot posledica spremembe standardov) - delovni zvezek z različnimi zgledi.

Popisi in njihov vpliv na davčno osnovo

V modulu bodo zajeti:

   • pravne podlage za obvezno izvedbo letnega popisa
   • predmet popisa - pregled popisnih kategorij in kaj vključujejo (npr. ali se popisuje drobni inventar z vrednostjo pod 500 EUR?)
   • pravilnik o popisu in obseg določb s prikazom praktičnega primera
   • vpliv podatkov iz popisnega poročila popisne komisije na davčno osnovo družbe
   • kako računovodsko evidentiramo ugotovljene popisne razlike (primanjkljaje in presežke)
   • pregled sodne prakse na tem področju

V nadaljevanju, s skupnimi močmi in na konkretnih primerih, ugotavljamo vpliv popisnih razlik na davčno osnovo

Poročanje uporabnikom - računovodski izkazi in davčni obračun

V modulu bodo zajeti:

   • predstavitev obsega poročil v odvisnosti:
    • od vrste in velikosti poročevalca za zakonsko predpisana poročila
    • od uporabnika, za poročila namenjena poslovni uporabi
   • sestavine letnega poročila ter ali morajo letno poročilo pripraviti tudi družbe, ki ugotavljajo davčno osnovno na podlagi normiranih odhodkov?
   • konsolidirano letno poročilo, pogoji in rok za oddajo tega poročila – kako je z davčnim obračunom?
   • predložitev statističnih podatkov iz letnih poročil na Ajpes ter namen tega poročanja
   • davčni obračun – poročanje in obvezne priloge:
   • glede na vrsto davčnega obračuna
   • glede na določbe Zakona o davčnem postopku
   • glede na vsebino transakcij zajetih v davčni obračun
   • obseg je odvisen od velikosti družb
   • praktični primer razkritij računovodskih podatkov po SRS 2016 in ZGD-1
   • primer razkritij za majhno družbo
   • obvezna razkritja v pojasnilih k računovodskim izkazom:
   • zaključek s predstavitvijo dobre poslovne prakse pri pripravi letnega poročila v povezavi z davčnim obračunom
   • praktični primeri - pridobljeno znanje bomo povezali v uporabno obliko s poudarkom pomembnih točk za bralce poročil

3. MODUL: interaktivna delavnica »Posebni primeri obdavčitve dohodkov pravnih oseb«

Predavateljica: Ida Kavčič, spec. posl. ekon., univ. dipl. ekon.
Termin: 24. 11. 2023 med 9. in 15. uro

V modulu bodo zajeti:

   • davčni vidik popravkov napak in sprememb računovodskih usmeritev
   • davčni vidik pripoznavanja, vrednotenja in odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev (OOS) in neopredmetenih sredstev (NS):
    • izbira metode vrednotenja
    • obračun amortizacije in prevrednotenje
    • dograditev, zamenjava in vzdrževanje OOS
    • možnosti koriščenja investicijskih olajšav
    • načini odtujitev OOS in NS
   • davčni vidik pripoznanja, vrednotenja in odtujitve naložbenih nepremičnin:
    • izbira metod vrednotenja
    • obračun amortizacije in prevrednotenje
    • odtujitev naložbenih nepremičnin
   • davčni vidik pripoznanja, vrednotenja in odtujitve finančnih naložb:
    • razvrščanje finančnih naložb
    • prevrednotenje finančnih naložb, stroški posla, tečajne razlike
    • odtujitve finančnih naložb
   • davčni vidik pripoznavanja poslovnih terjatev in zalog:
    • popravki vrednosti terjatev, odpisi terjatev, izdani dobropisi
    • vrednotenje zalog, oslabitev zalog, inventurni manjki
   • davčni vidik časovnih razmejitev:
    • pasivne in aktivne časovne razmejitve
    • dolgoročne rezervacije (poudarek novosti na področju odpravnin in jubilejnih nagrad)
   • davčni vidik stroškov, s poudarkom na stroških dela:
    • stroški dela redno zaposlenih oseb, povračila stroškov in bonitete iz delovnega razmerja
    • stroški v zvezi z izplačili na podlagi drugega pogodbenega razmerja
   • davčni vidik statusnih preoblikovanj zavezancev
    • glejte Modul 1
   • drugi aktualni primeri iz prakse in primeri posredovani s strani slušateljev

4. MODUL: interaktivna delavnica za pripravo na pisni test »Igrajmo se davke«

Predavatelji: Ida Kavčič, mag. Sabina Lamut

Termin: 1. 12. 2023med 9. in 15 uro

5. MODUL:Preizkus znanjav pisni obliki za pridobitev certifikata »Preizkušeni poznavalec obdavčitve dohodkov pravnih oseb«

Termin:po dogovoru v skupini

Komu je namenjen

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja obdavčitve dohodkov pravnih oseb. Namenjen je vodjem računovodskih servisov, zaposlenim v računovodskih servisih, vodjem FRS, vodjem računovodstva, zaposlenim v računovodstvu, revizorjem, zaposlenim v finančnem sektorju ...

Potek seminarja

 • Interaktivne delavnice trajajo po 7 šolskih ur z daljšim vmesnim odmorom za pogostitev in krajšim za kavo.
 • Program modulov jezastavljen tako, da boste udeleženci preko poznavanja osnovnih načel in določb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb,postopoma in celovitoosvojili tudi bolj zapletene primere iz davčne prakse, se seznanili spodrobnostmi in novostmina področju obdavčitve pravnihoseb in s pomočjo sodelujočih strokovnjakov našli rešitve in pojasnila za vse svoje dileme.
 • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili skozi praktične primere (case study).
 • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj bostez mentorsko pomočjo predavateljev zanje hitro poiskali optimalno rešitev.
 • Program izobraževanja se zaključi s pisnim 120-minutnim preizkusom znanja inpridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec obdavčitve dohodkov pravnih oseb«v slovenskem in angleškem jeziku (pristop k preverjanju znanja in pridobitvi certifikata ni obvezen).

Predavatelj

Ida Kavčič

spec. posl. ekon., univ. dipl. ekon., je direktorica družbe IK SVETOVANJE, družbe za davčno, poslovno in računovodsko svetovanje, d.o.o. in davčna svetovalka z licenco ZDSS.  V letu 2000 je opravila strokovni izpit pri Davčno finančno raziskovalnem institutu v Mariboru in takrat ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčna…

Več delavnic tega predavatelja

Mag. Sabina LamutMag. Sabina Lamut, je diplomirala na Ekonomsko – poslovni fakulteti v Mariboru na smeri podjetništvo s poudarkom na računovodstvu in reviziji. Storitve računovodskega in davčnega svetovanja je več kot desetletje opravljala v privatni družbi v Celju in prav tako v mednarodni revizijski družbi Deloitte & Touche, kjer je kot vodja računovodskega…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

10.11. – 1.12.2023

Ljubljana

Ida Kavčič, Mag. Sabina Lamut

1350 Eur

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na +386 (0)40 716 896 ali po elektronski pošti na jana.ursiny@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.