On-line preizkušeni poznavalec

Preizkušeni poznavalec računovodskega upravljanja naložb, nepremičnin in drugih osnovnih sredstev on-line

dr. Lidija Robnik, mag. Boštjan J. Turk

Namen seminarja

Ciljem izobraževanja je poglobiti in utrditi znanje potrebno za upravljanje z nepremičninami kot je nakup, najem, vrednotenje, vzdrževanje, dodatno vlaganje, amortizacija, prodaja ali likvidacija nepremičnine. Poudarek je predvsem na ekonomskem, računovodskem in davčnem vidiku upravljanja z nepremičninami, obdelane bodo tudi pomembne področja stvarnega prava.

Iz programa seminarja

1. interaktivna on-line  delavnica ˝Opredelitev, razvrščanje ter računovodska in davčna podlaga dolgoročnih sredstev˝

datum:  6. 4. 2021 (8.00 -10.15)

vodja delavnice:  doc. dr. Lidija Robnik 

Iz vsebine: 

Razumevanje in razvrščanje neopredmetenih sredstev (NS), opredmetenih osnovnih sredstev (OOS) in naložbenih nepremičnin (NN) v skladu s SRS 2016, PSR 2016 in MSRP.
Pravilnik o računovodstvu in Pravilnik o letnem inventurnem popisu s poudarkom na vsebini NS, OOS in NN.
Opredelitev zemljišč, nepremičnin, opreme – z vidika računovodskega evidentiranja (stopnja amortizacije) ter davčne zakonodaje (olajšave ter morebitno njihovo vračanje).
Primeri knjiženj NS, OOS in NN.


2. interaktivna on -line delavnica ˝Nabavna vrednost, vrednotenje, amortizacija˝

datum: 7. 4. 2021 (8.00 - 10.15)

vodja delavnice: doc. dr. Lidija Robnik

Iz vsebine: 
Kalkulacija in sestavine nabave vrednosti NS, OOS in NN.
Izbira metod (nabavna vrednost, revalorizacije) in pomen vrednotenj NS, OOS in NN (oslabitve, okrepitve).
Amortizacija in metode amortiziranja (računovodski in davčni vidik).
Primeri knjiženj NS, OOS in NN.

3. interaktivna on-line delavnica ˝Vzdrževanje, vlaganje v OS in prodaja OS˝

datum: 9. 4. 2021 (8.00 - 10.15)

vodja delavnice: doc. dr. Lidija Robnik

Investicijsko vzdrževanje ali naknadna vlaganja in nova amortizacija.
Lastna režija pri pridobivanju OOS in lastni razvoj.
Amortizacija od naknadnih vlaganj.
Prodaja NS, OOS in NN &#8211; računovodski in davčni vidik.<
Primeri knjiženj NS, OOS in NN.

4. interaktivna on-line delavnica ˝Invetura in najem OS˝

datum: 12. 4. 2021 (8.00 - 10.15)

vodja delavnice: dr. Lidija Robnik

Inventurne razlike; računovodski in davčni vidik.
Donacije in javni razpisi ; računovodski in davčni vidik.
Dana in prejeta NS, OOS in NN v najem (finančni in poslovni).
Sale and lease back; prodaja in povratni najem.
primeri knjiženj NS, OOS in NN.

Pomembna vsebina pogodbe o najemnini in izjava glede DDV ali DPN
Stavbna pravica, etažna lastnina, služnostna pravica, nujna pot.
OOS in NN evidentirane med zalogami &#8211; vrednotenje, prenos, prodaja, stroški.
Vrste davčnih olajšav (koriščenje, vračilo) in kaj so raziskave in razvoj.
Primeri knjiženj OOS in NN.

5. interaktivna delavnica: Ekonomski vidik pogodbe o najemnini, davčne olajšave pri OS

datum: 15. 4. 2021 (8.00 - 10.15)

vodja delavnice: dr. Lidija Robnik

Pomembna vsebina pogodbe o najemnini in izjava glede DDV ali DPN.
Stavbna pravica, etažna lastnina, služnostna pravica, nujna pot.
OOS in NN evidentirane med zalogami; vrednotenje, prenos, prodaja, stroški.
Vrste davčnih olajšav (koriščenje, vračilo) in kaj so raziskave in razvoj.
Primeri knjiženj OOS in NN.


6. interaktivna delavnica ˝ Evidence nepremičnin, pravni vidik upravljanja z OS˝

datum: 22. 4. 2021 (8.00 - 10.15)

predavatelj: mag. Boštjan Turk

Vodenje evidenc nepremičnin, postopek vpisa, drugi pravni postopki v zvezi z nepremičninami.
Predstavitev pomembnih stvarnih in obligacijskih pravic na nepremičninah in posledic njihovih kršitev.

7.. modul preizkus znanja

datum: po dogovoru v skupini

Komu je namenjen

Izobraževanje je namenjeno vodjem računovodstva, strokovnim svetovalcem v računovodstvu, računovodjem in revizorjem.

Predavatelj/ica

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica in se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, davkov, računovodstva in podjetništva. Sodeluje z različnimi organizacijami, podjetniki in zbornicami in predava v okviru strokovnih seminarjev, delavnic, konferenc. Pripravlja strokovne vsebine za več priročnikov in…

Več delavnic tega predavatelja

mag. Boštjan J. Turk

je direktor inštituta za civilno in gospodarsko pravo iz Ljubljane. Po izobrazbi je magister pravnih znanosti in diplomant svetovno znane akademije Saint George International iz Londona iz področja poslovnih ved. Je tudi sodelavec Dublin Business School (DBS) iz Irske. Ima številne študijske in delovne izkušnje iz tujine, saj je bil ekskluzivni…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

6.4. – 22.4.2021

ONLINE

dr. Lidija Robnik, mag. Boštjan J. Turk

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.